Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 53824
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Podkarpackie Statut

S T A T U T

S T A T U T
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKUI. Postanowienia ogólne
§ 1


Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5 poz. 24 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn.zm.),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1988 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm)
4) niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Podkarpackie.
 2. Muzeum wpisane jest pod nr 13/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Sanok.
 2. Terenem działania Muzeum jest obszar Polski południowo-wschodniej.
 3. Organizator zapewnia środki potrzebne Muzeum do jego utrzymania, rozwoju i bezpieczeństwa zgromadzonych zbiorów.

II. Cele i zadania Muzeum

§ 4
 

Celem działania Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust.1 ustawy o muzeach.
 

§ 5

 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, o charakterze naukowo-badawczym.
 2. Muzeum gromadzi dobra kultury w zakresie kultury ludowej - wiejskiej i miejskiej, przemysłu, sztuki i rzemiosła artystycznego oraz archeologii Karpat. Organizuje ekspozycje muzealne na wolnym powietrzu obiektów tradycyjnego budownictwa, przemysłu oraz innych obiektów związanych z kulturą ludową.

§ 6

 1. Do zadań Muzeum należy w szczególności:
  1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z zakresu swojej działalności,
  2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
  3) zabezpieczanie, konserwacja i przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania oraz bezpieczeństwo,
  4) przenoszenie do Parku Etnograficznego obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego, małomiasteczkowego, ludowej architektury sakralnej oraz innych zabytków związanych z przemysłem i kulturą ludową,
  5) organizowanie ekspozycji skansenowskich na wolnym powietrzu,
  6) zabezpieczanie i konserwacja muzealiów oraz przeprowadzanie niezbędnych zabiegów konserwatorskich przy zabytkowych obiektach architektury,
  7) organizowanie wystaw stałych i czasowych,
  8) prowadzenie działalności edukacyjnej
  9) udostępnianie zbiorów i ekspozycji Parku Etnograficznego dla celów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych,
  10) prowadzenie badań naukowych w zakresie wymienionych w § 5 dyscyplin oraz rozwijanie prac teoretycznych związanych z problemami muzeów na wolnym powietrzu,
  11) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań i ekspedycji naukowych, oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,
  12) użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt dóbr kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  13) uzupełnianie zbiorów o nowe zabytki uzyskiwane drogą przydziału, zakupu, darowizn,
  14) udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działalnością statutową,
  15) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
  16) współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z muzeami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, działającymi w kraju i za granicą.
 2. Muzeum urządza i konserwuje otoczenie i zieleń w Parku Etnograficznym.

III. Nadzór, zarządzanie i organizacja
§ 7
 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Podkarpackiego zwany dalej „Zarządem”.

§ 8

 1. Organem zarządzającym w Muzeum jest Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
  1) ogólne kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, administracyjnych, pracowniczych, naukowo - badawczych, edukacyjnych i gospodarczych,
  2) odpowiedzialność za kierowanie Muzeum i reprezentowanie na zewnątrz oraz za mienie Muzeum,
  3) bezpośrednie kierownictwo kadrą naukową,
  4) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
  5) przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb, instytucjom nadzorczym planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków,
  6) przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Muzeum planów oraz sprawozdań rocznych z działalności instytucji,
  7) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
  8) stwarzanie warunków do podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników.
 4. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 5. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu.
 6. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność służbową.
 7. Wynagrodzenie Dyrektora określa Zarząd, a Zastępcy Dyrektora Dyrektor.

§ 9

 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:
  1) Park Etnograficzny,
  2) Dział Kultury Ludowej,
  3) Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego,
  4) Dział Archeologii Karpat,
  5) Dział Dokumentacji Naukowej Zbiorów,
  6) Dział Oświatowo - Promocyjny,
  7) Dział Wydawniczy,
  8) Archiwum,
  9) Biblioteka,
  10) Pracownia Konserwacji Zabytków Ruchomych,
  11) Pracownia Konserwatorsko-Budowlana,
  12) Pracownia Fotograficzna,
  13) Pracownia Plastyczna,
  14) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
  15) Księgowość,
  16) Oddział Terenowy w Uluczu – cerkiew,
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 10

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd.
 3. W skład Rady wchodzi 10 osób.

§ 11

 1. W Muzeum działa Kolegium Doradcze zwane dalej "Kolegium", jako organ opiniodawczo- doradczy dyrektora.
 2. W skład Kolegium wchodzą pracownicy Muzeum.
 3. Członków Kolegium powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum.
 4. Ogólna liczba członków Kolegium nie może przekroczyć 7 osób.
 5. Członkowie Kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 6. Opinie Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 7. Kadencja Kolegium trwa 3 lata.
 8. Obsługę kancelaryjno - biurową Kolegium zapewnia Muzeum.
   

IV. Majątek i finanse
§12


Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 13

 1. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan działalności instytucji zawierający plan przychodów i kosztów, w miarę potrzeb plan usług, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji ustalony przez dyrektora, zatwierdzony przez Radę Muzeum.
 2. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności Muzeum określają odrębne przepisy.
 3. Roczne sprawozdania finansowe, podział zysku oraz pokrycie strat Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 14

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 3. Przychodami Muzeum są wpływy:
  1) z dotacji organizatora
  2) od osób fizycznych i prawnych,
  3) z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży własnych wydawnictw muzealnych oraz składników majątku ruchomego z wyjątkiem zabytków,
  4) z innych źródeł.

§ 15

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

 

§ 16

 1. Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
  1) działalności poligraficznej,
  2) organizacji koncertów, sesji, konferencji,
  3) usług handlowych,
  4) usług turystycznych,
  5) wynajmu lokali, środków transportu,
  6) usług budowlanych i konserwatorskich.
 2. Środki uzyskiwane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Muzeum.
   

V. Postanowienia końcowe
§ 17
 

 1. Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez organizatora i w trybie określonym dla jego nadania.
 3. Dyrektor może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie Muzeum.
 4. Każda zmiana w Statucie podlega odnotowaniu w Rejestrze Instytucji Kultury.  Uzgodniono:

  Minister Kultury

Poprawiony (piątek, 17 września 2010 11:51)

 
Powiaty